Зимно бетониране

Зимно бетониране

Зимно бетониранеСъкратена версия за тези, които мразят да четат:
„По-добре отложете за пролетта, защото е скъпо и хората, които знаят как се прави са заети с по-големи обекти”.

Ето и дългата версия:

За бетониране в студеното време говорим, когато бетоновата смес се обработва при температури под +5 °С или при минимална дневна стойност под 0 °С. Полагането на бетон при температури под тези стойности крие реални рискове и изисква задължителни мерки, защото гарантирано води до компрометиран бетон – обрушен и със силно понижена якост. Такъв бетон не подлежи на поправяне.

Стягането на бетона се дължи на протичащата химическа реакция между во­дата и цимента.

За да се осъществи тази реакция е необходи­мо температурата на сместта и околна­та среда да бъдат в температурния интервал от +5 °С до +25 °С.

Отново натъртвам – не моментна температура по обед, а в интервал от 24 часа.
При температури от +5 °С до -5 °С реакцията протича бавно, а при -10 °С спира напълно.

За да бъде успешно зимното бетониране, трябва да осигурите условия, запазващи температурата на бетоновата смес над +10 °С в продължение на 3 дни, като критичен е периодът до достигане на якост от 5 N / mm2, когато бетонът вече става устойчив на замръзване, защото цялата вода в него е влязла в реакция и просто няма какво да замръзне.

Като цяло долната граница на температурите за полагането на бетон в България е -10 °С . Теоретично е възможно да се работи и при по-ниски температури, но на практика се прави рядко, защото нужните мерки го правят икономически нецелесъобразно.

Мерките за зимно бетониране са екипни и се разделят между производителя на бетона и бригадата на обекта.

Мерки, които трябва да вземе производителят:

 1. Подгряване на бетоновата смес до над +10 °С при температура на обекта от 0 °С до -5 °С и подгряване на сместта до над +15 °С при температура на обекта от -5 °С до -10 °С. Не са много възлите, които предлагат тази услуга. Цената за подгряване на кубик бетон е около в порядъка на 3-4 лева.
 2. Увеличаване на количеството на цимента в рецептурата или замяната с цимент с по-силно топлинно отдаване при хидратация. Цели се ефект на самоподгряване, но това работи само до определени температури и в комбинация с други мерки.
 3. Понижаване на В/Ц фактора чрез добавяне на пластификатор в комбинация с несъдържащ хлор ускорител. Не може да бъде самостоятелна мярка, освен при температури на полагане в долната границата на допустимото. Цената за добавките на кубик бетон е в рамките на 3-8 лева, в зависимост от това за каква температура се проектира сместта.

Мерките, които трябва да се вземат на обекта:

При целодневни температури от 0 °С до -5 °С:

 1. По никакъв начин към доставения бетон да НЕ се добавя вода с цел подобряване на обработваемостта!
 2. Да се осигурят допълнителни хора с цел по-бързата подготовка на основата, полагане и уплътняване на подгрятия бетон. Изстиването му в престой на обекта е чиста загуба на пари за вас.
 3. Непосредствено преди пристигане на бетоновозите армировката да се изчисти от лед и сняг. Да НЕ се облива с топла вода!
 4. Изкопът, кофражът или основата да се изчисти основно от лед и сняг.
 5. Прясно положения бетон трябва да се предпази от загуба на влажност чрез завиване с полиетилен или обработка с кюринги. При ниски температури влажността винаги е много ниска.
 6. Бетонът се уплътнява веднага след полагане, без да се губи време.
 7. Препоръчително е пресният бетон да се покрие с термофолио и да се ограничат студените въздушни течения.

При целодневни температури от -5 °С до -10 °С:

 1. Непосредствено преди пристигане на бетоновозите армировката да се изчисти от лед и да се подгрее с газови горелки или електрически уреди. Изкопът, кофражът или основата да се изчисти основно от лед и сняг. Недопустимо е полагането на бетон върху заснежена основа.
 2. Кофражните форми да се затоплят непосредствено преди изливане на сместта.
 3. Изпомпването на подгрятата бетонова смес, полагането й в кофража и уплътняването трябва да се изпълни максимално бързо, в рамките на 30 минути от доставката. За целта най-добре да се осигурят допълнителни хора.
 4. Ако основата е земя предварително се полага термоизолиращ слой, който да предпази бетоновата смес от прекалено бърза загуба на температура. Изливането на подгрят бетон върху замръзнала земя е безсмислено.
 5. Ако се излива плоча, под нея се осигурява подгряване с калорифери или горелки за няколко дни и се ограничават студените въздушни течения.
 6. Задължително прясно положения бетон да се покрие с термофолио.
 7. Да се вземат всички възможни мерки сградата или части от нея да не губят топлина през първите дни – покриване с платнища и полиетилени на отворите, подгряване с отоплителни уреди и т.н.
 8. Декофриране след най-малко 48 часа и последващо покриване и обработка на повърхностите за защита от прекомерно бързо изпарение на влагата!

Разбира се, винаги можете да не се съобразите с тези мерки, стига да успеете да се договорите науката Химия да направи изключение точно за вашия случай.

Станислав Славов